เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ..................................